Organizacja

Data publikacji 28.10.2014

Organa CBOS

Rada CBOS grupująca przedstawicieli świata akademickiego oraz Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.

 

Skład Rady w kadencji 2016-2018

Przewodniczący:  Andrzej Klarkowski - przedstawiciel Sejmu RP
 
Członkowie:

prof. dr hab. Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska - przedstawicielka Prezydenta RP

prof. dr hab. Jarosław Górniak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Tomasz Matynia - przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów od marca 2018

Witold Olech - przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów do lutego 2018

dr hab. Waldemar Paruch, prof. UMCS (Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - przedstawiciel Senatu RP

ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

dr hab. Zbigniew Zagała (Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego)

ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba (Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Do obowiązków Rady CBOS należy:

 • zatwierdzanie rocznego planu działalności CBOS w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa,
 • opiniowanie rocznego planu działalności CBOS,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym finansowego,
 • przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów opinii w sprawach odwołania i powołania Dyrektora CBOS,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem przez CBOS zadań określonych w Ustawie i w statucie CBOS,
 • określenie zasad finansowania wydawnictw niekomercyjnych,
 • zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników CBOS,
 • ustalanie wynagrodzenia dyrektorowi CBOS,
 • opiniowanie projektu zmian statutu CBOS oraz przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów wniosków w sprawie zmian w statucie,
 • opiniowanie struktury organizacyjnej CBOS i innych spraw przedstawionych przez dyrektora CBOS.

 

Dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej pełniący funkcję jednoosobowego Zarządu fundacji CBOS - dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW

 • Dyrektor CBOS jest odpowiedzialny za ogólną koncepcję i całokształt funkcjonowania fundacji CBOS, pełniąc obowiązki określone ustawą oraz statutem,
 • Sprawuje merytoryczne kierownictwo statutowych badań opinii publicznej oraz jest odpowiedzialny za treść publikacji i poprawność metodologii,
 • Zawiera i podpisuje w imieniu CBOS umowy prawne i finansowe,
 • Reprezentuje fundację na zewnątrz w kontaktach z mediami, organizacjami zawodowymi, administracją państwową i innymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.
Data publikacji 28.10.2014
Obowiązuje od 06.09.2016
Data modyfikacji 28.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Renata Gierbisz

Osoba publikująca: Renata Gierbisz
Ośrodek Informacji CBOS

Statystyka strony: 10328 wizyt