Centrum Badania Opinii Społecznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Centrum Badania Opinii Społecznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom, m. in. ze względu na: informacje niejawne, prywatność osoby fizycznej, prywatność osoby pełniącej funkcję publiczną w zakresie informacji niemającej związku z pełnieniem tejże funkcji, tajemnicę przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Nie istnieje obligatoryjny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jednak wniosek taki powinien zawierać precyzyjne wskazanie, jaka informacja ma zostać udostępniona, w jakiej formie i w jaki sposób.

Wniosek można dostarczyć:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cbos.pl;
  • faksem pod numer 22 629 40 89;
  • pocztą na adres:
    Centrum Badania Opinii Społecznej
    ul. Świętojerska 5/7
    00-236 Warszawa.

Pisemny wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Termin ten w uzasadnionych sytuacjach może zostać wydłużony maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia i terminie w jakim udostępni się informację.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jednak w przypadku, gdy przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku powoduje poniesienie przez CBOS dodatkowych kosztów, Centrum Badania Opinii Społecznej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Metadane

Data wytworzenia : 14.08.2020
Data publikacji : 14.08.2020
Data modyfikacji : 17.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Eliza Szuba Sekretariat CBOS
Osoba udostępniająca informację:
Eliza Szuba Sekretariat CBOS
Osoba modyfikująca informację:
Eliza Szuba

Opcje strony

do góry