Centrum Badania Opinii Społecznej

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Kwestie związane z ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego polega na ich wykorzystaniu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. udostępnionej przez CBOS w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. udostępnionej na stronie internetowej CBOS (www.cbos.pl);
 3. udostępnionej w inny sposób niż określono w pkt. 1 i 2 (np. w siedzibie CBOS);
 4. przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną lub przekazaną przez CBOS jest zobowiązany do poinformowania o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Centrum Badania Opinii Społecznej oraz do podania daty wytworzenia i pozyskania informacji publicznej. Jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, modyfikacji, powinien opatrzyć przetworzony materiał komentarzem mówiącym o wykorzystaniu pozyskanej z CBOS informacji w zmienionej formie.

Centrum Badania Opinii Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć osobiście lub wysyłając:

 1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@cbos.pl;
 2. faksem pod numer 22 629 40 89;
 3. pocztą na adres:
  Centrum Badania Opinii Społecznej
  ul. Świętojerska 5/7
  00-236 Warszawa.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin ten w uzasadnionych sytuacjach może zostać wydłużony po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia i nowym terminie, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku powoduje poniesienie przez CBOS dodatkowych kosztów, Centrum Badania Opinii Społecznej może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (w szczególności koszt nośników, papieru, innych materiałów lub jeśli czas przygotowania informacji będzie znacząco wydłużony).

W przypadku, gdy CBOS ustali warunki lub opłaty ponownego wykorzystywania informacji, wnioskodawca może złożyć sprzeciw. W razie otrzymania sprzeciwu CBOS w drodze decyzji rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, CBOS nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę

 

Metadane

Data wytworzenia : 14.08.2020
Data publikacji : 14.08.2020
Data modyfikacji : 17.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Eliza Szuba Sekretariat CBOS
Osoba udostępniająca informację:
Eliza Szuba Sekretariat CBOS
Osoba modyfikująca informację:
Eliza Szuba

Opcje strony

do góry