Organizacja

Data publikacji 28.10.2014

Organa CBOS

Rada CBOS grupująca przedstawicieli świata akademickiego oraz Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.

 

Skład Rady w kadencji 2018-2020

Przewodniczący:
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
Członkowie:

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska - przedstawicielka Prezydenta RP

prof. dr hab. Jarosław Górniak (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Andrzej Klarkowski - przedstawiciel Sejmu RP

prof. dr hab. Zbigniew Kurcz (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego)

prof. dr hab. Bogdan Mach (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Tomasz Matynia - przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

prof. dr hab. Waldemar Paruch - przedstawiciel Senatu RP

ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

prof. dr hab. Krystyna Trembicka (Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba (Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

Do obowiązków Rady CBOS należy:

 • zatwierdzanie rocznego planu działalności CBOS w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa,
 • opiniowanie rocznego planu działalności CBOS,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym finansowego,
 • przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów opinii w sprawach odwołania i powołania Dyrektora CBOS,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem przez CBOS zadań określonych w Ustawie i w statucie CBOS,
 • określenie zasad finansowania wydawnictw niekomercyjnych,
 • zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników CBOS,
 • ustalanie wynagrodzenia dyrektorowi CBOS,
 • opiniowanie projektu zmian statutu CBOS oraz przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów wniosków w sprawie zmian w statucie,
 • opiniowanie struktury organizacyjnej CBOS i innych spraw przedstawionych przez dyrektora CBOS.

 

Dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej pełniący funkcję jednoosobowego Zarządu fundacji CBOS - dr hab. Mirosława Grabowska, prof. UW

 • Dyrektor CBOS jest odpowiedzialny za ogólną koncepcję i całokształt funkcjonowania fundacji CBOS, pełniąc obowiązki określone ustawą oraz statutem,
 • Sprawuje merytoryczne kierownictwo statutowych badań opinii publicznej oraz jest odpowiedzialny za treść publikacji i poprawność metodologii,
 • Zawiera i podpisuje w imieniu CBOS umowy prawne i finansowe,
 • Reprezentuje fundację na zewnątrz w kontaktach z mediami, organizacjami zawodowymi, administracją państwową i innymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.
Data publikacji 28.10.2014
Obowiązuje od 29.06.2018
Data modyfikacji 09.07.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Renata Gierbisz
Ośrodek Informacji CBOS

Statystyka strony: 10492 wizyt