Centrum Badania Opinii Społecznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Organa CBOS

Rada CBOS grupująca przedstawicieli świata akademickiego oraz Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.

 

Skład Rady CBOS w kadencji 2022-2024:

 

 

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR
przedstawicielka Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 

CZŁONKOWIE:

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
przedstawicielka Prezydenta RP
dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK
przedstawiciel Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
Andrzej Klarkowski
przedstawiciel Sejmu RP
Maciej Klimczak
przedstawiciel Senatu RP
Tomasz Matynia
przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW
przedstawiciel Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Badań Medioznawczych UW
dr hab. Norbert Maliszewski, prof. UKSW
przedstawiciel Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC
przedstawiciel Collegium Civitas w Warszawie
prof. dr hab. Krystyna Trembicka
przedstawicielka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW
przedstawiciel Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Do kompetencji Rady CBOS należy:

1.          zatwierdzanie rocznego planu działalności CBOS w zakresie zadań finansowanych w sposób określony w art. 10 ust. 1 Ustawy o CBOS,

2.          opiniowanie rocznego planu działalności, w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 Ustawy o CBOS,

3.          zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym finansowego,

4.          przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów opinii w sprawach, o których mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy CBOS,

5.          powołanie Dyrektora CBOS,

6.          wnioskowanie lub wyrażanie zgody na zmiany statutowe dokonywane przez Prezesa Rady Ministrów,

7.          odwołanie Dyrektora CBOS w przypadku stwierdzenia jego rażących uchybień przez Prezesa Rady Ministrów,

8.          sprawowanie nadzoru nad wykonaniem przez CBOS zadań określonych w § 6 statutu,

9.          określenie zasad finansowania wydawnictw niekomercyjnych,

10.      zatwierdzenie zasad wynagradzania pracowników CBOS,

11.      ustalanie wynagrodzenia dyrektorowi CBOS,

12.      opiniowanie zmian statutu CBOS oraz przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów wniosków w sprawie zmian w tym statucie,

13.      opiniowanie struktury organizacyjnej CBOS i innych spraw przedstawionych przez dyrektora CBOS,

14.      żądanie od dyrektora CBOS wyjaśnień w każdej sprawie dotyczącej CBOS.

 

Dyrektor CBOS (który jest Zarządem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach):

1.          podejmuje decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady,

2.          kieruje działalnością CBOS,

3.          reprezentuje CBOS na zewnątrz

4.          sprawuje zarząd majątkiem CBOS,

5.          odpowiada za realizację celów i zadań CBOS oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej,

6.          opracowuje roczne i wieloletnie plany działania CBOS,

7.          opracowuje zasady wynagradzania w CBOS,

8.          dokonuje czynności prawnych w imieniu CBOS, jako pracodawca,

9.          zapewnia, w porozumieniu z przewodniczącym Rady, przygotowania posiedzenia Rady,

10.      do dnia 15 lutego każdego roku przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanej z budżetu państwa dotacji na rok poprzedni, zawierające także wyszczególnienie co najmniej dwunastu comiesięcznych badań przeprowadzonych w roku poprzednim przez CBOS dotyczących między innymi oceny nastrojów społecznych, położenia materialnego społeczeństwa, postaw społeczeństwa wobec organów władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, instytucji publicznych, a także czołowych postaci sceny politycznej oraz preferencji politycznych społeczeństwa w roku poprzednim.

 

 

 

  •  

Metadane

Data publikacji : 28.10.2014
Data modyfikacji : 24.01.2024
Obowiązuje od : 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Eliza Szuba Sekretariat CBOS
Osoba modyfikująca informację:
Eliza Szuba

Opcje strony

do góry