Centrum Badania Opinii Społecznej

Aktualnie znajdujesz się na:

Organa CBOS

Rada CBOS grupująca przedstawicieli świata akademickiego oraz Sejmu, Senatu, Premiera i Prezydenta RP.

Skład Rady CBOS w kadencji 2022-2024:

 1. dr hab. Ewa Maria Marciniak - przewodnicząca Rady, przedstawicielka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 2. dr Barbara Fedyszak-Radziejowska - przedstawicielka Prezydenta RP
 3. Andrzej Klarkowski - przedstawiciel Sejmu RP
 4. Maciej Klimczak - przedstawiciel Senatu RP
 5. prof. dr hab. Teresa Zbyrad – przedstawicielka Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 6. prof. dr hab. Paweł Ruszkowski – przedstawiciel Collegium Civitas w Warszawie
 7. prof. dr hab. Norbert Maliszewski - przedstawiciel Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 8. Tomasz Matynia - przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
 9. prof. dr hab. Krystyna Trembicka – przedstawicielka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 10. prof. dr hab. Tomasz Gackowski – przedstawiciel Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Badań Medioznawczych UW
 11. prof. dr hab. Rafał Wiśniewski - przedstawiciel Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Do obowiązków Rady CBOS należy:

 • zatwierdzanie rocznego planu działalności CBOS w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa,
 • opiniowanie rocznego planu działalności CBOS,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym finansowego,
 • przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów opinii w sprawach odwołania i powołania Dyrektora CBOS,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem przez CBOS zadań określonych w Ustawie i w statucie CBOS,
 • określenie zasad finansowania wydawnictw niekomercyjnych,
 • zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników CBOS,
 • ustalanie wynagrodzenia dyrektorowi CBOS,
 • opiniowanie projektu zmian statutu CBOS oraz przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów wniosków w sprawie zmian w statucie,
 • opiniowanie struktury organizacyjnej CBOS i innych spraw przedstawionych przez dyrektora CBOS.

Dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej pełniący funkcję jednoosobowego Zarządu fundacji CBOS

Dyrektorem CBOS jest prof. dr hab. Mirosława Grabowska.

 • Dyrektor CBOS jest odpowiedzialny za ogólną koncepcję i całokształt funkcjonowania fundacji CBOS, pełniąc obowiązki określone ustawą oraz statutem,
 • Sprawuje merytoryczne kierownictwo statutowych badań opinii publicznej oraz jest odpowiedzialny za treść publikacji i poprawność metodologii,
 • Zawiera i podpisuje w imieniu CBOS umowy prawne i finansowe,
 • Reprezentuje fundację na zewnątrz w kontaktach z mediami, organizacjami zawodowymi, administracją państwową i innymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.

Metadane

Data publikacji : 28.10.2014
Data modyfikacji : 13.07.2022
Obowiązuje od : 03.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Renata Gierbisz Ośrodek Informacji CBOS
Osoba modyfikująca informację:
Eliza Szuba

Opcje strony

do góry