Centrum Badania Opinii Społecznej

https://cbos.bip-e.pl/cbs/przedmiot-dzialalnosci/1666,Przedmiot-dzialalnosci.html
2022-12-01, 21:44

Celem działalności fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej jest prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny, a w szczególności:

  • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac dotyczących badania opinii społecznej,
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie danych z badań opinii społecznej,
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o stanie i tendencjach zmian opinii społecznej,
  • przekazywanie wyników badań organom państwowym, instytucjom publicznym i - za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji - społeczeństwu,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej związanej z realizacją powyższych zadań.

Zadaniem CBOS jest również prowadzenie socjologicznych badań naukowych.

CBOS może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji jego celów, w zakresie:

  • prowadzenia badań opinii społecznej,
  • działalności wydawniczej i poligraficznej,
  • świadczenia usług informatycznych,
  • obrotu prawami autorskimi i wydawniczymi,
  • handlu własnymi produktami.

Metadane

Data publikacji : 14.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Gierbisz
Osoba udostępniająca informację:
Renata Gierbisz Ośrodek Informacji CBOS

Opcje strony